ul. Adama Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów e-mail: opdk@zhr.pl

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Okręg Podkarpacki

O nas

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim rodzicom harcerek i harcerzy za wieloletnią współpracę i wielokrotnie okazywane nam wsparcie. Zdajemy sobie sprawę jak wielkim zaufaniem obdarzacie nas powierzając swoje dzieci pod naszą opiekę i staramy się aby nasze działania jak najlepiej kształtowały ich charaktery w duchu harcerskich wartości: wierności Bogu i Polsce oraz służby drugiemu człowiekowi.

W imieniu instruktorek, instruktorów i drużynowych
Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZHR

Czym jest ZHR?

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

Jak działa ZHR?

Działania drużyn i gromad ZHR, zarówno podczas obozów, kolonii, zimowisk jak i w pracy śródrocznej oparte są na metodzie harcerskiej, która bazuje na naturalnych potrzebach i dążeniach młodego człowieka. Ze względu na wspomniane naturalne potrzeby, jednostki ZHR dzielimy na (osobne dla dziewcząt i chłopców):

  • Gromady Zuchenek/Zuchów
  • Drużyny Harcerek/Harcerzy
  • Drużyny Wędrowniczek/Wędrowników

 

Gromady Zuchenek / Zuchów

Skupiają najmłodszych członków organizacji, od pierwszej do czwartej klasy Szkoły Podstawowej. Praca śródroczna gromad opiera się głównie o cotygodniowe zbiórki gromady, które są prowadzone przez drużynową/wodza. W zbiórkach uczestniczy cała gromada, ale zuchy są podzielone na małe grupki nazywane „szóstkami”, w których poruszają się w trakcie zbiórki, co pomaga to w organizacji, a także uczy zuchy pracy w zespole. 

W trakcie zbiórek zuchy zdobywają sprawności oraz gwiazdki – odpowiednik stopni harcerskich. W ciągu roku gromady wyjeżdżają na biwaki i zimowiska, które trwają kilka dni i zazwyczaj odbywają się w szkołach poza miastem z łatwym dostępem do lasu. Takie wyjazdy to nic innego, jak jedna długa zbiórka.

Podsumowaniem roku jest wakacyjna kolonia zuchowa, w całości oparta o jedną konkretną fabułę. Większość zajęć takich jak zwiad, gry i zabawy, prace pożyteczne czy majsterka odbywają się na świeżym powietrzu. W kolonii zazwyczaj bierze udział kilka gromad, których kadry wspierają się nawzajem w organizacji zajęć.

 

Drużyny Harcerek / Harcerzy

Do drużyn przyjmowane są dziewczęta i chłopcy od piątej klasy Szkoły Podstawowej. Praca śródroczna odbywa się głównie w zastępach, które są prowadzone przez zastępową / zastępowego będącego rówieśnikiem lub harcerzem nieznacznie starszym. Zbiórki zastępów zwykle odbywają się co tydzień, często bez udziału osób dorosłych. 

Na czele drużyny stoi drużynowa/drużynowy która planuje prace całej drużyny i nadzoruje bieżące zbiórki zastępów. W ciągu roku odbywają się również biwaki trwające kilka dni. Na biwakach, w zależności od pogody, harcerki / harcerze śpią pod namiotami lub w budynkach.

Kulminacyjnym punktem roku jest wakacyjny obóz, trwający ok. 14-21 dni. Obozy odbywają się w lesie, w namiotach wojskowych, w których harcerki/harcerze samodzielnie budują konstrukcje z drewna: prycze, półki, stoliki itp. Ze względu na specyfikę obozu pod namiotami zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w bardzo różnorodnych formach zajęć np. w grach terenowych, ogniskach, zajęciach warsztatowych, manualnych, wycieczkach, zwiadach po okolicy, a także korzystają z różnorodnych form turystyki: od pieszych wędrówek, przez spływy kajakowe aż po rajdy rowerowe itd. Harcerki i harcerze współtworzą obóz nie tylko poprzez udział w przygotowanych przez kadrę zajęciach, ale także sami biorą udział w przygotowaniu zajęć dla młodszych uczestników i podejmują służby na rzecz dobra wspólnego tj. pomagają podczas przyrządzania posiłków w kuchni, wykonują drobne prace porządkowe i pełnią wartę.

 

Drużyny Wędrowniczek / Wędrowników

Do drużyn przyjmowane są dziewczęta i chłopcy ze szkół średnich. Praca tych jednostek skupia się na realizowaniu wyzwań które wędrownicy sami przed sobą stawiają. Ważnymi elementami pracy są: służba – podejmowana dla konkretnych potrzebujących ludzi; oraz wyczyn – czyli przekraczanie własnych granic aby osiągnąć jakiś większy cel. Specyfika metody wędrowniczej zakłada duży współudział i współodpowiedzialność uczestników za planowanie, przygotowanie i prowadzenie zbiórek i wyjazdów.

Kulminacyjnym punktem pracy rocznej drużyny jest wyprawa wędrownicza. W zależności od decyzji drużyny, może ona mieć różny kształt – np. wędrówka piesza, wyprawa turystyczna po Polsce i zagranicy, wyprawa górska, czy spływ kajakowy – wszystko, cokolwiek drużyna jest w stanie wymyślić i (zgodnie z założeniem) wspólnymi siłami zrealizować.

Każdą jednostką (gromadą / drużyną) kieruje osoba odpowiednio przeszkolona. Jeśli nie jest ona Instruktorką / Instruktorem  (np. nie jest osobą pełnoletnią) to pracę jednostki nadzoruje opiekunka / opiekun drużyny posiadający stopień instruktorski.

 

Wiecej na temat zasad i metod pracy ZHR można przeczytać w dokumencie “Podstawowe zasady wychowania harcerskiego w ZHR

ZHR Okręg Podkarpacki