Listy Instruktorów na OKW

Drogie Druhny i Drodzy Druhowie

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej, wypełniając zapisy Regulaminu Wyborczego ZHR publikujemy Listę Instruktorek Podkarpackiej Chorągwi Harcerek i Listę Instruktorów Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy   – Spisy wyborców na Okręgową Konferencję Wyborczą Okręgu Podkarpackiego ZHR przed XVI Zjazdem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w dniach 14-15.04.2018 r. w Warszawie. Na listach wyszczególnione są czynne instruktorki i instruktorzy wraz ze wskazaniem kto posiada czynne prawo wyborcze.
Jednocześnie przypominamy zapisy Regulaminu Wyborczego ZHR, § 15 od ust.4, § 16 i § 17:
„4. Spisy wyborców zostają udostępnione przez siedem dni, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym, w lokalu okręgu i chorągwi, na stronie internetowej okręgu oraz u wszystkich hufcowych. Jednocześnie komisja wyborcza okręgu przysyła w formie elektronicznej spisy wyborców do wiadomości Komisji Wyborczej Związku.
5. Podczas udostępnienia spisów wyborców, każda zainteresowana instruktorka i każdy zainteresowany instruktor, może je przeglądać, robić z nich wyciągi oraz wnosić reklamacje i poprawki.
5a. Reklamacje i poprawki można także wnosić w okresie siedmiu dni od zakończenia okresu udostępnienia spisów wyborców.
6. Spisy wyborców uzupełniane są o przewodniczki i przewodników, którym przyznano stopień instruktorski po dniu zwołania Zjazdu, lecz nie później niż 7 dni przed okręgową konferencją wyborczą, jeśli spełniają pozostałe warunki, o których mowa w par. 13 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
§ 16
1. Reklamacje w formie pisemnej mogą być wnoszone do komisji wyborczej okręgu z powodu:
1) pominięcia w spisie osoby uprawnionej do głosowania,
2) wciągnięcia do spisu osoby nieuprawnionej do głosowania,
3) konieczności sprostowania i uzupełnienia danych zawartych w spisie wyborców,
4) innych wątpliwości i braków formalnych stwierdzonych przez Komisję Wyborczą Związku.
1a. Reklamacje mogą być wnoszone także za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku wniesienia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej, treść e-maila lub załączonego do niego pliku powinna jednoznacznie wskazywać osobę, wnoszącą reklamację do komisji wyborczej okręgu.
2. Poprawki mogą dotyczyć sprostowania i uzupełnienia danych zawartych w spisie wyborców.
3. Komisja wyborcza okręgu rozpatruje i rozstrzyga reklamacje i poprawki niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich wniesienia; w razie potrzeby komisja może zażądać przedłożenia, a także uzupełnienia dowodów.
§ 17
1. Komisja wyborcza okręgu w wyniku rozpatrzenia reklamacji z powodu pominięcia w spisie osoby uprawnionej:
1) uzupełni spis wyborców, albo
2) zawiadomi osobą pominiętą w spisie, że reklamacja nie została uwzględniona.
2. Komisja wyborcza okręgu w wyniku rozpatrzenia reklamacji z powodu wciągnięcia do spisu osoby nieuprawnionej do głosowania:
1) zwróci reklamację, jako nieuwzględnioną, albo
2) zawiadomi osobę, której reklamacja dotyczy, że będzie skreślona ze spisu wyborców informując o tym także osobą zgłaszającą reklamację.
2a. Komisja wyborcza okręgu w wyniku rozpatrzenia reklamacji z powodu braków formalnych zgłoszonych przez Komisję Wyborczą Związku uzupełni te braki i zawiadomi o tym fakcie Komisję Wyborczą Związku.
2b. Każdorazowo komisja wyborcza okręgu powiadomi osobę wnosząca reklamację, osobę (osoby) której dotyczy reklamacja oraz Komisję Wyborczą Związku o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie po swojej decyzji.
3. Od decyzji w sprawie odmowy umieszczenia w spisie wyborców lub w sprawie skreślenia ze spisu wyborców, osoba, której te decyzje dotyczą może złożyć odwołanie do Sądu Harcerskiego w terminie 7 dni od zawiadomienia o rozpatrzeniu.
4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3 Sąd Harcerski rozpatrzy nie później niż 7 dni przed datą okręgowej konferencji wyborczej.”
Wyżej wymienione reklamacje należy kierować drogą mailową na adresy:
sekretarz OKW – pwd. Anna Balcerzak – ania.m.balcerzak[małpa]gmail.com

przewodniczący OKW – pwd. Stanisław Szombara s.szombara[małpa]gmail.com

 

CZUWAJ
pwd. Szombara